0 artikels in winkelwagen.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van Jolilly.

Inleiding

De Gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen!

De verkoopssite Jolilly (hierna « Site » genoemd) is een site voor e-handel die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker. De Site werd opgemaakt door de onderneming Bvba AnyCommerce, Dennenlei 7, 2900 Schoten, België met ondernemingsnummer en BTW nummer BE 0825 389 727, ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen. De Bvba AnyCommerce hanteert Jolilly als commerciële bedrijfsnaam. Via de Site kan JOLILLY producten van verscheidene handelsmerken (hierna “Producten” genoemd) te koop aanbieden aan internetgebruikers die op de site surfen (hierna “Gebruikers” genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en JOLILLY gezamenlijk de “Partijen” en afzonderlijk “Partij” worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan “Koper” wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper. Iedere Gebruiker die aankopen op de Site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. In dit geval is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 8 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker.

Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bevestiging van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen. Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, mits deze voorwaarden niet worden gewijzigd.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden Producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

Deze voorwaarden regelen alle stappen die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de bestelling en verzekeren het vervolg van deze bestelling tussen de contracterende Partijen. De Partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend door het gesloten contract wordt geregeld, met uitsluiting van elke voorwaarde voorheen beschikbaar op de site.

De verkoop kan gesloten worden in het Engels, Frans, Nederlands, Duits, Spaans en Italiaans.

Artikel 2. Producten & Prijzen

2.1. Producten

De door JOLILLY aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd.

Bij het ontvangen van uw bestelling wordt de beschikbaarheid van het (de) Product(en) nagegaan. Indien wordt vastgesteld dat een Product uitzonderlijk niet beschikbaar is, wordt de bestelling van dit Product automatisch geannuleerd. U wordt vervolgens via e-mail geïnformeerd over de beschikbaarheid van het Product. Indien een niet beschikbaar Product besteld werd, zal een vergelijkbaar Product met een vergelijkbare prijs worden aangeboden ter vervanging. In geval van onvoldoende stockvoorraad voor een Product van uw bestelling, wordt de rest van uw bestelling gewoon afgehandeld.

De teksten en foto´s ter illustratie bij de Producten vallen niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst. JOLILLY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten in deze foto´s en/of teksten.

2.2. Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro, Britse Ponden, Zweedse en Deense Kronen en zijn geldig in de hele wereld. Eventuele kortingen alsook het op de besteldatum toepasselijke BTW-tarief zijn reeds in de prijs verrekend. In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verzendingskosten en eventuele bankkosten waarvan sprake in artikel 4.3. Deze worden aanvullend in rekening gebracht na de definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die aan de Gebruiker zal bezorgd worden bij de levering van het pakje, zal dus de prijs van de producten, alsook de verwerkingskosten van de bestelling omvatten.

JOLILLY behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling

3.1. Navigeren op de site

De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die JOLILLY aldaar te koop aanbiedt. De Gebruiker kan vrijelijk navigeren op de diverse pagina´s van de Site, zonder uit dien hoofde enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « Bestelling plaatsen » te klikken.

De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om:

 • een overzicht van de door hem geselecteerde producten te bekijken door op « Mijn winkelwagen » te klikken, steeds bovenaan in beeld;
 • bijkomende producten te selecteren door op « Ga verder met winkelen » te klikken;
 • eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te verbeteren door op « Winkelwagen bijwerken » te klikken; de verbetering is evenwel niet meer mogelijk eens de Gebruiker op « Bestelling plaatsen » heeft geklikt;
 • de selectie van Producten te controleren en deze Producten te bestellen door op « Bestelling plaatsen » te klikken.

De Gebruiker dient de formulieren die worden geopend tijdens het ganse koopproces nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te geven, zoals naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven. Optioneel kan de gebruiker ook een persoonlijk wachtwoord opgeven om zich naderhand op de Site te kunnen identificeren.

De Gebruiker wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van deze identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Als de Gebruiker eenmaal is geëdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4.2 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens : de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker op « Ja, ik bevestig mijn betaling » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd : de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer verbeteren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in het computerregister van JOLILLY of van haar prestatieplichtige, dat op zijn beurt wordt bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door JOLILLY.

In overeenstemming met het hierna gestelde artikel 5 heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgave van reden, af te zien van de aankoop binnen zeven (7) werkdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door JOLILLY.

3.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt per e-mail een besteloverzicht verstuurd door JOLILLY, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en ze vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de producten, alsook de verwerkingskosten van de bestelling omvatten.

U zal ook een bevestiging ontvangen van de aanvaarding van de betaling door het beveiligde online betalingssysteem van JOLILLY (Ogone).

Artikel 4. Levering

4.1. Termijnen

De van toepassing zijnde leveringstermijnen kunnen worden teruggevonden in de tabel op de webpagina Levering. De bestelling zal beschikbaar zijn binnen het aantal werkdagen aangeduid in deze tabel volgend op de bevestiging van de bestelling, behoudens verzuim toe te schrijven aan de diensten van de post of de vervoerders. JOLILLY kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval de fout toe te schrijven is aan de diensten van de post of de vervoerders.

De bestellingen gedaan op 1 mei, 21 juli, 11 november, 24 en 31 december en andere feestdagen zullen verwerkt worden binnen een termijn van 96 uur. Bestellingen gedaan tussen donderdag 12 uur en zondag 24 uur zullen maandag verwerkt worden. Elke Koper zal via e-mail verwittigd worden in geval er zich problemen voordoen.

4.2. Leveringsadres

De Producten besteld door de Koper worden geleverd op het adres in één van de lidstaten van de Europese Unie zoals opgegeven door de Koper op de bestelbon. De Koper heeft de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren.

De Producten worden in ieder geval verzonden door de gebruikelijke postdienst of door de vervoerders. JOLILLY doet aldus afstand van alle verantwoordelijkheid in geval van een te lange leveringstermijn te wijten aan de postdiensten of vervoerders, alsook in geval van verlies van de bestelde Producten of in geval van staking. De risico´s van het vervoer worden aanvaard door de Koper, die een gemotiveerde verklaring dient te formuleren aan de postdiensten of aan de vervoerder, binnen een termijn van drie (3) werkdagen vanaf de levering. Overigens wordt verduidelijkt dat het eigendomsrecht van de bestelde Producten slechts aan de Koper wordt overgedragen bij de volledige betaling van de gefactureerde prijs, de verzendingskosten inbegrepen. Alle andere risico´s van verlies of schade die betrekking hebben op de Producten worden overgedragen aan de Koper vanaf de levering.

De bezorger dient zich een eerste maal aan op het leveringsadres. Indien u afwezig bent, laat de bezorger, afhankelijk van de gewoonte van de post of vervoerder in het land van levering, een bericht achter waarop aangeduid staat wanneer het pakket opnieuw wordt aangeboden of het adres waar u uw bestelling kan ophalen. De bezorger komt tijdens werkdagen tussen 9h en 18h.

Beschadigde pakketten: Indien de originele verpakking beschadigd, gescheurd of geopend is op het ogenblik van de levering dient u de toestand van de Producten na te gaan. Indien ze beschadigd zijn, moet u het pakket weigeren en hiervan nota nemen op de bestelbon (pakket geweigerd want geopend of beschadigd).

Indien een bestelling of een deel van een bestelling niet geleverd wordt, heeft u maximum zes (6) weken (vanaf de datum van vertrek uit onze opslagplaats) om hiervan blijk te geven. Na deze termijn wordt geen enkele klacht aanvaard.

4.3. Verzendingskosten

Het aandeel van de verzendingskosten (verpakking en verzending) van het pakket varieert in functie van het leveringsadres, de leveringswijze, het gewicht en het bedrag van uw aankopen. In de tabel op de webpagina levering, vindt u de forfaitaire bedragen BTW inbegrepen die worden aangerekend als verzendingskosten. De verzendingskosten voor terugzending van om te ruilen of terug te betalen Producten worden niet terugbetaald. Het maximumgewicht van de bestelling is 30 kg. Indien u wenst dat uw pakket op voorhand gewogen wordt, gelieve dan contact op te nemen met JOLILLY via info@jolilly.com.

JOLILLY behoudt zich het recht voor om dit bedrag aan te passen in functie van de post- of vervoerderstarieven. De verzendingskosten worden slecht eenmaal aangerekend, zelfs indien de bestelling in meerdere keren geleverd wordt.

Artikel 5. Recht om af te zien van aankoop

De Koper heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om het (de) door hem bestelde Product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Het (de) Product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking naar het volgende adres: JOLILLY, Dennenlei 7, 2900 Schoten, België. Het bewijs van terugzending dient verplicht te worden gevalideerd.

Alle informatie betreffende de terugzending is eveneens vermeld op het retourformulier die bij de zending wordt geleverd. Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal JOLILLY de Koper binnen tien (10) werkdagen nadat JOLILLY het pakje ontvangen heeft (de ontvangstdatum door JOLILLY strekt tot kennisgeving aan JOLILLY van het feit dat de Koper zijn recht heeft uitgeoefend om van de aankoop af te zien), de door hem gestorte bedragen terugbetalen. De kosten om de Producten terug te zenden naar JOLILLY zijn en blijven ten laste van de Koper.

Artikel 6. Betaling

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee, tenzij de Koper kan genieten van een gratis verzendingspromotie of beloning en, in voorkomend geval, een deelname in de verwerkings- en incassokosten, in functie van de gekozen betalingswijze.

De bestelling wordt enkel verzonden na confirmatie van de betaling door de beveiligde online betalingsdienstenleverancier of door de bank of kredietinstelling van de koper.

Tijdens de bevestiging van de bestelling worden de Koper verschillende beveiligde elektronische betalingswijzen aangeboden. De gegevens van krediet- en betaalkaarten worden gecodeerd dankzij het SSL (Secure Socket Layer) protocol en verschijnen nooit in de oorspronkelijke vorm op het net. De betaling wordt onmiddellijk uitgevoerd door de bank. JOLILLY heeft geen enkele toegang tot uw gegevens en uw gegevens worden evenmin opgeslagen op onze server. Daardoor worden uw gegevens telkens gevraagd bij elke nieuwe transactie op onze website.

Veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van uw betaling wordt de verkoop afgesloten en de bij het pakket bijgevoegde factuur beschouwd als definitief aanvaard. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt een interest van 1,65% per maand berekend op het verschuldigde bedrag. Het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met een boete van 15% met een minimum van 40 EUR, waaraan de kosten voor de aanmaning, en ook de eventuele kosten voor het opsporen van het adres, worden toegevoegd. In de fase van de inning zijn de incassokosten (waarvan de tarieven verkrijgbaar zijn op verzoek) voor rekening van de Koper. Bij geschillen is enkel de rechtbanken van Antwerpen, België, bevoegd. De Koper beschikt over 7 werkdagen om de artikelen die hij bijhoudt te betalen.

JOLILLY behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen in de loop van de tijd.

In ieder geval, JOLILLY behoudt zich het recht voor om eender welke bestelling of levering te weigeren in geval van:

 • bestaande geschillen met de koper
 • gedeeltelijke of volledige niet-betaling van een vorige bestelling van de koper
 • door de bank geweigerde toestemming voor betaling met een bank- of kredietkaart
 • gedeeltelijke of volledige niet-betaling
 • gebruik van een bankkaart niet afgeleverd door een Europese financiële instelling

JOLILLY kan dus in geen enkele van deze gevallen verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 7. Garanties en Teruggave beleid

Alle artikelen hebben 2 jaar garantie. De leveringsbon dient als garantiebewijs. De Koper dient het garantiebewijs zorgvuldig te bewaren. Om de artikelen lange tijd mooi te houden, wordt aangeraden om steeds de onderhoudsaanwijzingen (vermeld op de webpagina FAQ) van het Product te respecteren. In geval van onregelmatigheden bij de ontvangst van uw bestelling, dient u dit onmiddellijk aan JOLILLY te rapporteren via info@jolilly.com.

7.1. Hoe een Product terug geven?

De Koper kan een artikel steeds terugzenden voor omruiling of voor terugbetaling op voorwaarde dat:

 1. De Koper JOLILLY op voorhand verwittigt via email op
 2. De Koper het product terugstuurt via traceerbare pakketdiensten van de post of een koerier,
 3. Binnen de 14 kalenderdagen volgend op de levering van de bestelling,
 4. Het product wordt teruggezonden te worden in een perfecte staat,
 5. En in de originele verpakking en met de originele labels/etiketten.
 6. De procedure voor terugzending of “retourprocedure” strikt naleeft

De Koper dient voor de terugzending gebruik te maken van traceerbare diensten van de Post of een koerierdienst. De Koper dient het afgiftebewijs te bewaren zodat ten allen tijde de teruggezonden Producten kunnen getraceerd worden in geval deze niet aankomen op het retour adres van JOLILLY. Hierbij dient volgende retourprocedurestrikt nageleefd te worden :

 1. De Koper verwittigt JOLILLY op voorhand via info@jolilly.com dat het geheel of een deel van de bestelling wordt teruggestuurd voor omruiling of terugbetaling.
 2. De Koper steekt de producten die de Koper wenst terug te sturen in hun originele verpakking waarin ze werden opgestuurd.
 3. De Koper vult het retourformulier in de verpakking van de bestelling , volledig in. De Koper dient bij het terugsturen van het Product steeds zijn naam, voornaam, adres, email adres en telefoon nummer te vermelden op het retourformulier dat bij de zending werd gevoegd.
 4. Daarnaast duidt de Koper op het retourformulier de reden aan waarom het product wordt teruggestuurd.
 5. De Koper geeft het pakje af in een postkantoor of bij een koerier met de opdracht om het op te sturen naar onderstaand retour adres:
  • JOLILLY Bodywear
  • per adres
  • Noordheuvel
  • Miskebaan 266
  • B-2930 Brasschaat
  • België
 6. De Koper bewaart het afgiftebewijs met het nummer waarmee de retourzending kan getraceerd worden samen met de leverbon of factuur. Op die manier kan de retourzending worden teruggevonden als het pakket niet op het retour adres aankomt.
 7. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending, betaalt JOLILLY de Koper terug.

Redenen waarom de Koper de Producten kan terugsturen:

 1. Omruiling : Indien het aangekochte Product de Koper niet past, kan de Koper het terugzenden om het om te ruilen.
  • Op het retourformulier vermeldt de Koper de nieuwe maat die zij wenst te ontvangen. JOLILLY levert dan zo snel mogelijk hetzelfde product met de aangegeven nieuwe maat.
 2. Terugbetaling : Als de Koper niet tevreden is over het aangekochte product, dan betaalt JOLILLY het bedrag van de aankoop van het teruggezonden product (exclusief verzendkosten) terug. De Koper wordt dus niet verplicht tot een nieuwe aankoop of omruiling van het product.
  • Op het retourformulier vermeldt de Koper dat terugbetaling gewenst wordt.
 3. Beschadiging : De Koper ontving een beschadigd product. JOLILLY bezorgt de Koper een nieuw product. De Koper hoeft enkel het beschadigde product terug te sturen via de retourprocedure.
  • Op het retourformulier dient de Koper aan te geven dat het product beschadigd was.
 4. Verkeerde bestelling: De Koper ontving een ander Product dan besteld. CASSandCo bezorgt het correcte product. De Koper hoeft alleen het verkeerde product terug te sturen via de retourprocedure.
  • Op het retourformulier dient de Koper aan te kruisen dat een verkeerd product geleverd werd.

In geval de Koper om terugbetaling verzoekt, betaalt JOLILLY de door de Koper betaalde prijs voor het teruggestuurde Product terug zonder de verzendingskosten, binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van het Product. Indien de Koper het Product niet bevalt of het Product hem niet past, betaalt de Koper eveneens de kosten voor de terugzending. Niet-gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd.

De terugbetaling gebeurt steeds via bankoverschrijving op rekening van de koper.

In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt JOLILLY zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren.

7.2. Uitzonderingen

De garantie waarvan sprake is niet van toepassing:

 • bij normale slijtage van bepaalde onderdelen
 • op onderdelen en accessoires die regelmatig moeten vervangen worden
 • bij professioneel, commercieel of collectief gebruik, of als het Product gebruikt wordt voor andere doeleinden dan diegene waarvoor het bedoeld is
 • bij verkeerd gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
 • bij wijzigingen die niet toegerekend kunnen worden aan JOLILLY

7.3. Wettelijke garantie

De Koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van zijn Product, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en als dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In dat geval mag hij de herstelling of de vervanging, en indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet (art. 1649 bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek ). Met het oog hierop verwittigt hij JOLILLY schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld. Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaren vanaf de levering, behoort het aan JOLILLY om te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering. Na de termijn van 2 jaar kan de Koper geen herstelling of vervanging van zijn Product meer eisen, behoudens andersluidende vermelding in de catalogus. Producten die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die hij heeft, krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen laat de garanties elders beschreven in de catalogus onverlet.

7.4. Vragen omtrent de Verkoop

De Koper heeft steeds de mogelijkheid JOLILLY te contacteren via info@jolilly.com na het sluiten van de verkoop voor eender welke vraag die betrekking heeft op de verkoop gesloten tussen de Partijen.

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle persoonsgegevens die de Gebruiker aanbelangen zijn bestemd voor intern gebruik van JOLILLY, door middel van gegevensverwerking. Ze mogen echter meegedeeld worden aan organismen die contractueel verbonden zijn met JOLILLY, voor hun eigen commerciële prospectie. De Gebruiker beschikt op elk moment over het recht op inzage en verbetering van uw gegevens, alsook over het recht u gratis te verzetten tegen de verwerking en communicatie ervan, in het bijzonder voor direct marketing doeleinden, en dit conform de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

8.1. Persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van de op de Site verzamelde persoonsgegevens een verklaring gedaan aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De Gebruiker/Koper beschikt op elk moment over het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. De Gebruiker/Koper heeft het recht de gegevens in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten verbeteren.

Bovendien kan de Gebruiker/Koper op elk moment vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van JOLILLY verwijderd worden. Hiervoor dient de Gebruiker/Koper een brief te sturen vergezeld van een recto-verso fotokopie van zijn identiteitskaart naar de JOLILLY, Dennenlei 7, 2900 Schoten, België.

8.2. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de Site. JOLILLY gebruikt cookies alleen om de aan de Gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren. Het staat de Gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de Gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die JOLILLY via de Site aanbiedt te personaliseren.

8.3. Webbanners

Bepaalde webpagina´s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of « webbanners», waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld. Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclame-uitingen te meten en te verbeteren. De inlichtingen die via deze banners worden verkregen zijn volledig anoniem en maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina´s van de Site, teneinde de Gebruikers van onze Site beter te bedienen.

8.4. Foto’s

Alle foto’s die op de Site getoond worden zijn de exclusieve eigendom van JOLILLY, ofwel onder vergunning, ofwel afkomstig van leveranciers of verenigingen mits uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht

JOLILLY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, inzonderheid een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten, vervoerds, vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand. Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal JOLILLY de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft JOLILLY de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor JOLILLY om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

9.4. Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen JOLILLY en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. JOLILLY verbindt zich ertoe alle voorschriften in de Gedragscode van het BDMV (Belgisch Direct Marketing Verbond) na te leven. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van Antwerpen, België zijn bevoegd.

9.5 Volledige contactgegevens van JOLILLY

 • JOLILLY
 • Dennenlei 7
 • B-2900 Schoten
 • België

Tel NL +31 10 340 0508 - Tel BE : + 32 475 650 999

E-mail: info@jolilly.com

Jolilly is een handelsmerk van AnyCommerce bvba, geregistreerd met ondernemingsnummer : BE 0825 389 727, ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen.
Bankrekeningnummer : 001-6101225-01 • IBAN BE43 0016 1012 2501 • BIC GEBABEBB • BNP Paribas Fortis

  Bezig met laden...